Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tagalog

Diyos 

 

Juan 17:3 (Ang Salita ng Diyos)

3Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala
   ka nila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na
   iyong sinugo.

Mga Taga-Efeso 4:4-6 (Ang Salita ng Diyos)

4Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. 5Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. 6Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat.

1 Mga Taga-Corinto 8:6 (Ang Salita ng Diyos)

6Subalit para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Sa kaniya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay para sa kaniya. Iisa lamang ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay nabubuhay sa pamamagitan niya.

1 Mga Taga-Corinto 12:4-6 (Ang Salita ng Diyos)


 4May iba't ibang uri ng kaloob ngunit iisa ang Espiritu. 5May iba't ibang uri ng paglilingkod ngunit iisa ang Panginoon. 6May iba't ibang uri ng gawain ngunit iisa ang Diyos na sa lahat ay gumagawa sa lahat ng bagay.

Mga Taga-Roma 3:30 (Ang Salita ng Diyos)

30Ito ay sapagkat iisa ang Diyos na magpapaging-matuwid sa mga nasa pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at sa mga nasa hindi pagtutuli ay sa gayunding pananampalataya.

1 Kay Timoteo 2:5 (Ang Salita ng Diyos)

5Ito ay sapagkat may iisang Diyos at iisang Tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Siya ay ang taong si Cristo Jesus.

Lucas 24:19 (Ang Salita ng Diyos)


 19Sinabi niya sa kanila: Anong mga bagay?
   Sinabi nila sa kaniya: Ang mga bagay na patungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Siya ay isang propeta.
Sa harap ng Diyos at lahat ng mga tao siya ay makapangyarihan sa gawa at salita.

Lucas 13:33 (Ang Salita ng Diyos)

33Gayunman, kinakailangan kong magpatuloy ngayon, bukas at sa susunod na araw. Ito ay sapagkat hindi maaari sa isang propeta ang mamatay sa labas ng Jerusalem.

 

 

Jesus, ang propeta na taga-Nazaret ng Galilea

 

 

Mateo 21:11 (Ang Salita ng Diyos)


 11Sinabi ng napakaraming tao: Siya ay si Jesus, ang propeta na taga-Nazaret ng Galilea.

Juan 7:16 (Ang Salita ng Diyos)


 16Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi: Ang aking turo ay hindi sa akin kundi sa kaniya na nagsugo sa akin.

Hebreo 3:1 (Ang Salita ng Diyos)

Si Jesus ay Higit na Mahalaga Kaysa kay Moises

 1Kaya nga, mga banal na kapatid, kayong kabahagi sa tawag na makalangit, magtuon kayo ng inyong pag-iisip kay Jesus na siyang apostol at pinakapunong-saserdote na aming ipinahahayag.

Juan 6:14 (Ang Salita ng Diyos)


 14Nakita ng mga tao ang tandang ginawa ni Jesus. Dahil dito kanilang sinabi: Totoong ito na nga ang propeta na darating sa sanlibutan.

Mateo 21:46 (Ang Salita ng Diyos)

46Huhulihin sana nila siya ngunit natakot sila sa napakaraming tao sapagkat kinikilala nila siya na isang propeta.

 

Mga Taga-Galacia 6:7 (Ang Salita ng Diyos)


Diyos / Jesus

 

 7Huwag ninyong hayaang kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ang Diyos sapagkat anuman ang inihasik ng isang tao, iyon din ang kaniyang aanihin.

Lucas 22:63 (Ang Salita ng Diyos)

Nilibak ng mga Kawal si Jesus

 63Si Jesus ay nilibak at hinagupit ng mga lalaking humuli sa kaniya.

 

1 Kay Timoteo 1:17 (Ang Salita ng Diyos)

17Ngayon, sa Haring walang hanggan at walang pagkabulok, at hindi nakikita, at tanging matalinong Diyos, sumakaniya ang karangalan at kaluwalhatian magpakailan pa man. Siya nawa.

Marcos 15:37 (Ang Salita ng Diyos)

 37Ngunit sumigaw si Jesus nang malakas na tinig. Pagkatapos nito, nalagutan siya ng hininga.

Lucas 23:46 (Ang Salita ng Diyos)

46Si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. Sinabi niya: Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nalagutan siya ng hininga.

 

Ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia

 

 

Mga Gawa 11:26 (Ang Salita ng Diyos)

26At nang siya ay matagpuan niya, dinala niya siya sa Antioquia. Nangyari na sa buong isang taon, sila ay nakipag-tipon sa buong iglesiya. Sila ay nagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay unang tinawag na mga Kristiyano sa Antioquia.

1 Pedro 4:14, 16 (Ang Salita ng Diyos)

14Kapag kayo ay inalipusta dahil sa pangalan ni Cristo, pinagpala kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sa ganang kanila, siya ay inalipusta, ngunit sa ganang inyo siya ay pinarangalan.

16Ngunit bilang isang mananampalataya huwag ikahiya ninuman kung siya ay magdusa. Sa halip, purihin niya ang Diyos sa bagay na ito.

 

Jesus / Islam

 

 

Dumating ang ikawalong araw para sa pagtutuli sa maliit na bata

 

Lucas 2:21 (Ang Salita ng Diyos)

Dinala ni Jose at ni Maria si Jesus sa Templo

 21Dumating ang ikawalong araw para sa pagtutuli sa maliit na bata. Ang kaniyang pangalan ay tinawag na Jesus. Ito ang ipinangalan ng anghel bago siya ipinagdalang-tao sa bahay-bata.

 

Mateo 6:16 (Ang Salita ng Diyos)

Ang Pag-aayuno

 16Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.

 

Hebreo 13:4 (Ang Salita ng Diyos)


 4Ang pag-aasawa ay marangal sa lahat at ang pagsasamahan ng mag-asawa na walang dungis. Ngunit hahatulan ng Diyos ang mga mapakiapid at mga mangangalunya.

 

Mga Taga-Efeso 5:18 (Ang Salita ng Diyos)

18Huwag kayong malasing sa alak na naroroon ang kawalan ng pagpipigil sa sarili, sa halip ay mapuspos kayo ng Espiritu.

 

1 Mga Taga-Corinto 5:11 (Ang Salita ng Diyos)

11Sa halip, isinulat ko sa inyo na huwag kayong makikisama sa sinuman na tinatawag na kapatid kung siya ay nakikiapid, o mapag-imbot, o sumasamba sa diyos-diyosan, o mapanirang-puri, o manginginom ng alak, o kaya ay manunuba. Huwag kayong makikisama sa katulad nila, ni makikain man lang.

 

1 Mga Taga-Corinto 11:5-6 (Ang Salita ng Diyos)

5Ang bawat babaeng nananalangin at naghahayag nang walang panakip ng ulo ay nagbibigay ng kahihiyan sa kaniyang ulo. Ang walang panakip ng ulo ng babae ay tulad na rin ng inahitan ng buhok. 6Ito ay sapagkat kung ang babae ay walang panakip ng ulo, magpagupit na rin siya. Ngunit kung kahihiyan para sa babae ang siya ay magpagupit o magpaahit, maglagay na lang siya ng panakip ng ulo.

 

 

Kapayapaan ang sumainyo

 

 

21Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayundin, isinusugo ko kayo.

Lucas 24:36-37 (Ang Salita ng Diyos)

Nagpakita si Jesus sa mga Alagad

 36Habang sinasabi nila ang mga bagay na ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. Sinabi niya sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo.

   
 37Sa kanilang pagkasindak at pagkatakot, inakala nilang nakakita sila ng isang espiritu.

Juan 20:19 (Ang Salita ng Diyos)

Nagpakita si Jesus sa Kaniyang mga Alagad

 19Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng sanlinggo, nagtipon ang mga alagad. Ipininid nila ang mga pinto dahil sa takot nila sa mga Judio at dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Sinabi sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo.

Juan 20:21 (Ang Salita ng Diyos)

 

 

Muhammad (S.A.W) / Ang Salita ng Diyos

 

Juan 16:7-9 (Ang Salita ng Diyos)

7Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan: Makakabuti sa inyo na ako ay umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo. Kapag ako ay umalis, susuguin ko siya sa inyo. 8Pagdating niya ay kaniyang susumbatan ang sangkatauhan patungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. 9Susumbatan niya sila patungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin.

Juan 16:13 (Ang Salita ng Diyos)

13Gayunman, sa pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kaniyang sarili. Kung ano ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating.

Juan 14:29-31 (Ang Salita ng Diyos)

29Sinabi ko na ito sa inyo bago pa ito mangyari. Ito ay upang kung mangyari na ito, kayo ay sumampalataya. 30Simula ngayon ay hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay dumarating. Tunay na wala siyang bahagi sa akin. 31Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sangkatauhan na iniibig ko ang Ama. Malalaman nila na kung papaano ako inutusan ng Ama, ganoon ang ginagawa ko. Tumindig kayo at tayo ay aalis na.

 

Ikaw ba ang propeta?

 

 

Juan 1:19-22 (Ang Salita ng Diyos)

Sinabi ni Juan Tagapagbawtismo na Hindi Siya ang Mesiyas

 19Ito ang patotoo ni Juan nang isugo sa kaniya ng mga Judio ang mga saserdote at mga Levita mula sa Jerusalem. Isinugo sa kaniya ang mga saserdote at mga Levita upang tanungin siya: Sino ka? 20Siya ay nagtapat at hindi nagkaila. Kaniyang ipinagtapat: Hindi ako ang Mesiyas.[a]

   
 21Tinanong nila siya: Sino ka ba talaga? Ikaw ba si Elias?
   Sinabi niya: Hindi ako.
   
Ikaw ba ang propeta?
   Siya ay sumagot: Hindi.

   
 22Sinabi nga nila sa kaniya: Sino ka ba? Sabihin mo sa amin, nang sa gayon ay maibigay namin ang sagot sa nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo patungkol sa iyong sarili?

 Ikaw ba ang propeta?

propeta = Muhammad (S.A.W)

Juan 8:32 (Ang Salita ng Diyos)

32Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.