Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar

 

Isten egy

János 17:3 (Hungarian KĂĄroli)

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Márk 15:34 (Hungarian KĂĄroli)

34 És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?

Efézusiakhoz 4:6 (Hungarian KĂĄroli)

6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

1 Korintusi 8:6 (Hungarian KĂĄroli)

6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől [van] a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által [van] a mindenség, mi is ő általa.

1 Korintusi 12:4-6 (Hungarian KĂĄroli)

4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

    5 A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

    6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.

Rómaiakhoz 3:30 (Hungarian KĂĄroli)

30 Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.

1 Timóteushoz 2:5 (Hungarian KĂĄroli)

5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

5 Mózes 4:39-40 (Hungarian KĂĄroli)

39 Tudd meg azért e mai napon, és vedd szívedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, és alant e földön, és nincsen több!

    40 Tartsd meg azért az ő rendeléseit és parancsolatait, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy jól legyen dolgod és a te fiaidnak te utánad, és hogy mindenkor hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

Zsoltárok 113:5 (Hungarian KĂĄroli)

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

Zsoltárok 89:2 (Hungarian KĂĄroli)

2 Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal!

1 Krónika 17:20 (Hungarian KĂĄroli)

20 (Óh Uram, nincsen senki hasonló hozzád, és nincsen Isten náladnál több), mind a szerint, a mint füleinkkel hallottuk.

1 Királyok 8:23 (Hungarian KĂĄroli)

23 És monda: Uram, Izráel Istene! nincsen hozzád hasonló Isten, sem az égben ott fenn, sem a földön itt alant, a ki megtartod a szövetséget és az irgalmasságot a te szolgáidnak, a kik te előtted teljes szívvel járnak;

2 Sámuel 7:22 (Hungarian KĂĄroli)

22 Ennekokáért felmagasztaltattál, Uram Isten: mert senki sincs olyan, mint te, és rajtad kivül nincsen Isten, mind a szerint, a mint hallottuk a mi füleinkkel.

Zsidókhoz 1:10 (Hungarian KĂĄroli)

10 És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;

Ézsaiás 44:24 (Hungarian KĂĄroli)

24 Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, a ki mindent cselekszem, a ki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól;

Ézsaiás 45:5 (Hungarian KĂĄroli)

5 Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél.

Ézsaiás 45:18 (Hungarian KĂĄroli)

18 Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Ő az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!

Ézsaiás 40:28 (Hungarian KĂĄroli)

28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!

1 Timóteushoz 1:17 (Hungarian KĂĄroli)

17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Márk 15:37 (Hungarian KĂĄroli)

37 Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.

Ézsaiás 44:6 (Hungarian KĂĄroli)

6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

Zsoltárok 93:2 (Hungarian KĂĄroli)

2 Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te!

Ézsaiás 43:10-11 (Hungarian KĂĄroli)

10 Ti vagytok az én tanuim, így szól az Úr; és szolgám, a kit elválasztottam, hogy megtudjátok és higyjetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz!

    11 Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!

 

 

Jézus nem Isten

János 17:3 (Hungarian KĂĄroli)

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Lukács 6:12 (Hungarian KĂĄroli)

12 És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.

Márk 14:32 (Hungarian KĂĄroli)

32 És menének ama helyre, a melynek Gecsemáné a neve; és monda az ő tanítványainak: Üljetek le itt, a míg imádkozom.

Márk 15:34 (Hungarian KĂĄroli)

34 És kilencz órakor fennszóval kiálta Jézus mondván: Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva annyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?

 

4 Mózes 23:19 (Hungarian KĂĄroli)

19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Lukács 24:19-20 (Hungarian KĂĄroli)

19 És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek [esének] a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:

    20 És mimódon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt.

Máté 1:16 (Hungarian KĂĄroli)

16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.

Galatákhoz 4:4 (Hungarian KĂĄroli)

4 Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett,

Jób 25:4-6 (Hungarian KĂĄroli)

4 Hogy-hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, a ki asszonytól született?

    5 Nézd a holdat, az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt.

    6 Mennyivel kevésbé a halandó, a ki féreg, és az embernek fia, a ki hernyó.

 

Jakab 1:13 (Hungarian KĂĄroli)

13 Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.

Lukács 4:1-2 (Hungarian KĂĄroli)

 1 Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába

    2 Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.

 

Zsoltárok 50:12 (Hungarian KĂĄroli)

12 Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.

Máté 21:18 (Hungarian KĂĄroli)

18 Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék.

 

Ézsaiás 40:28 (Hungarian KĂĄroli)

28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!

János 4:6-7 (Hungarian KĂĄroli)

6 Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.

    7 Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom!

Galatákhoz 6:7 (Hungarian KĂĄroli)

7 Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.

Lukács 22:63 (Hungarian KĂĄroli)

63 És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt.

 

1 Timóteushoz 1:17 (Hungarian KĂĄroli)

17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Lukács 23:46 (Hungarian KĂĄroli)

46 És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe [teszem le] az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

Márk 15:37 (Hungarian KĂĄroli)

37 Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.

 

Apostolok 3:13 (Hungarian KĂĄroli)

13 Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja.

Apostolok 4:27 (Hungarian KĂĄroli)

27 Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével,

Apostolok 4:30 (Hungarian KĂĄroli)

30 A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.

 

János 6:14 (Hungarian KĂĄroli)

14 Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra.

 

Isten elküldte Jézus

János 4:34 (Hungarian KĂĄroli)

34 Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

János 7:16 (Hungarian KĂĄroli)

16 Felele nékik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, a ki küldött engem.

Márk 9:37 (Hungarian KĂĄroli)

37 A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be; és a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott.

Máté 10:40 (Hungarian KĂĄroli)

40 A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.

Máté 15:24 (Hungarian KĂĄroli)

24 Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.

Jézus próféta volt

Lukács 13:31-33 (Hungarian KĂĄroli)

31 Ugyanazon napon jövének [ő] hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván néki: Eredj ki és menj el innét: mert Heródes meg akar téged ölni.

    32 És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: Ímé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon elvégeztetem.

    33 Hanem nékem ma és holnap és azután úton kell lennem; mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.

Máté 15:24 (Hungarian KĂĄroli)

24 Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.

Máté 10:5-6 (Hungarian KĂĄroli)

5 Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;

    6 Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.

Máté 21:11 (Hungarian KĂĄroli)

11 A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

Lukács 24:19 (Hungarian KĂĄroli)

19 És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek [esének] a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt:

Zsidókhoz 3:1 (Hungarian KĂĄroli)

Zsidókhoz 3

 1 Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,

János 6:14 (Hungarian KĂĄroli)

14 Az emberek azért látva a jelt, a melyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra.

Máté 21:46 (Hungarian KĂĄroli)

46 És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát.

 

Jézus muszlim

Apostolok 11:26 (Hungarian KĂĄroli)

26 És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

1 Péter 4:14 (Hungarian KĂĄroli)

14 Boldogok [vagytok,] ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [a mit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.

1 Péter 4:16 (Hungarian KĂĄroli)

16 Ha pedig mint keresztyén [szenved,] ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent.

János 17:3 (Hungarian KĂĄroli)

3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

Ézsaiás 44:6 (Hungarian KĂĄroli)

6 Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

Máté 4:10 (Hungarian KĂĄroli)

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Márk 12:29-30 (Hungarian KĂĄroli)

29 Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.

    30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

1 Korintusi 12:5-6 (Hungarian KĂĄroli)

5 A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

    6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.

Efézusiakhoz 4:5 (Hungarian KĂĄroli)

5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

1 Korintusi 8:4-5 (Hungarian KĂĄroli)

4 Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

    5 Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;

 

1 Mózes 17:1 (Hungarian KĂĄroli)

 1 Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.

1 Mózes 17:10-12 (Hungarian KĂĄroli)

10 Ez [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok.

    11 És metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.

    12 Nyolcznapos korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való.

Ézsaiás 52:1-2 (Hungarian KĂĄroli)

Ézsaiás 52

 1 Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!

    2 Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya!

Lukács 2:21 (Hungarian KĂĄroli)

21 És mikor betölt a nyolcz nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.

 

Lukács 24:36-37 (Hungarian KĂĄroli)

36 És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!

    37 Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.

János 20:19 (Hungarian KĂĄroli)

19 Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!

ános 20:21 (Hungarian KĂĄroli)

21 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.

 

Máté 6:16 (Hungarian KĂĄroli)

16 Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arczukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondon néktek, elvették jutalmukat.

Máté 2:4 (Hungarian KĂĄroli)

4 És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?

Máté 17:21 (Hungarian KĂĄroli)

21 Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.

Zsidókhoz 13:4 (Hungarian KĂĄroli)

4 Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.

3 Mózes 11:7-8 (Hungarian KĂĄroli)

7 És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.

    8 Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek.

5 Mózes 14:8 (Hungarian KĂĄroli)

8 És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek.

Máté 5:17-20 (Hungarian KĂĄroli)

17 Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

    18 Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.

    19 Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

    20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

Ézsaiás 65:2-5 (Hungarian KĂĄroli)

2 Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, a mely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

    3 A nép után, mely ingerel engem szemtől szembe, szünetlenül, kertekben áldozik, és téglákon szerez jóillatot,

    4 Mely a sírokhoz ül, és a barlangokban hál, a disznóhúst eszi, és fertelmes leves van tálaiban,

    5 Mely ezt mondja: Maradj otthon, ne jőjj hozzám, mert szent vagyok néked; e [nép] füst az orromban és szüntelen égő tűz.

 

Efézusiakhoz 5:18 (Hungarian KĂĄroli)

18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,

Hóseás 4:11 (Hungarian KĂĄroli)

11 Paráznaság, bor és must elveszi az észt!

5 Mózes 21:20 (Hungarian KĂĄroli)

20 És ezt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges:

1 Korintusi 5:11 (Hungarian KĂĄroli)

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.

1 Korintusi 6:10 (Hungarian KĂĄroli)

10 Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.

1 Péter 4:2-4 (Hungarian KĂĄroli)

2 Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.

    3 Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban.

    4 A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.

Galatákhoz 5:19-22 (Hungarian KĂĄroli)

19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

    20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

    21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

    22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Rómaiakhoz 13:13 (Hungarian KĂĄroli)

13 Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben:

Rómaiakhoz 14:21 (Hungarian KĂĄroli)

21 Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem [tenni,] a miben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erőtelen.

Lukács 1:15 (Hungarian KĂĄroli)

15 Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.

Példabeszédek 20:1 (Hungarian KĂĄroli)

 1 A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!

Példabeszédek 23:20 (Hungarian KĂĄroli)

20 Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek; azok közül, a kik hússal dobzódnak.

Példabeszédek 23:31 (Hungarian KĂĄroli)

31 Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,

3 Mózes 10:8-9 (Hungarian KĂĄroli)

8 Áronnak pedig szóla az Úr, mondván:

    9 Bort és szeszes italt ne igyatok te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne haljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben.

Ezékiel 44:21 (Hungarian KĂĄroli)

21 És senki a papok közül bort ne igyék, mikor a belső udvarba bemennek.

                            

1 Korintusi 11:5-6 (Hungarian KĂĄroli)

5 Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna.

    6 Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét.

 

Máté 4:10 (Hungarian KĂĄroli)

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Márk 14:35 (Hungarian KĂĄroli)

35 És egy kevéssé előre menvén, a földre esék, és imádkozék, hogy, ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra;

János 8:32 (Hungarian KĂĄroli)

32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Muhammad (S.A.W) a Biblia

5 Mózes 18:15 (Hungarian KĂĄroli)

15 Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!

5 Mózes 18:19 (Hungarian KĂĄroli)

19 És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

Ezékiel 27:20-21 (Hungarian KĂĄroli)

20 Dedán a te kalmárod, lovagláshoz való nyeregtakarókkal.

    21 Arábia és Kédár fejedelmei, ők mindnyájan hatalmad alatt kereskedének; bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedének veled.

Ézsaiás 21:13-15 (Hungarian KĂĄroli)

13 Jövendölés Arábia ellen: Az erdőben háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.

    14 A szomjazó elé hozzatok vizet! Témá földének lakosi kenyerökkel jönnek a bujdosó elébe.

    15 Mert az [ellenség] fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harcz előtt.

Zsoltárok 84:5-7 (Hungarian KĂĄroli)

5 Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.

    6 Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.

    7 Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.

Ézsaiás 42:11 (Hungarian KĂĄroli)

11 Emeljék fel [szavokat] a puszta és annak városai, a faluk, a melyekben Kédár lakik, ujjongjanak a kősziklák lakói, a hegyeknek tetejéről kiáltsanak.

Máté 21:43 (Hungarian KĂĄroli)

43 Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.

János 16:7 (Hungarian KĂĄroli)

7 De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

János 14:16 (Hungarian KĂĄroli)

16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

János 16:8 (Hungarian KĂĄroli)

8 És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

János 16:13 (Hungarian KĂĄroli)

13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

János 14:30-31 (Hungarian KĂĄroli)

30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije;

    31 De, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát és úgy cselekszem, a mint az én Atyám parancsolta nékem: keljetek fel, menjünk el innen.

A próféta vagy-é te? És ő felele

János 1:20-21 (Hungarian KĂĄroli)

20 És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.

    21 És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.

 

János 8:32 (Hungarian KĂĄroli)

32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

Biblia

Van-e Isten szavát?

1 Sámuel 18:27-28 (Hungarian KĂĄroli)

27 Mikor Dávid felkelt, és elment embereivel együtt, és levágott a Filiszteusok közül kétszáz férfit; és elhozá Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat a királynak, hogy a királynak veje lehessen. És néki adá Saul az ő leányát, Mikált, feleségül.

    28 Mikor pedig Saul látta és megtudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál, a Saul leánya szereti őt:

Ézsaiás 36:12 (Hungarian KĂĄroli)

12 És mondá Rabsaké: Avagy a te uradhoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam? és nem az emberekhez-é, a kik ülnek a kőfalon, hogy egyék ganéjokat és igyák vizeletöket veletek együtt?!

Ezékiel 23:19-21 (Hungarian KĂĄroli)

19 És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén ifjúságának napjairól, mikor Égyiptom földjén paráználkodott;

    20 És fölgerjede azok bujálkodóihoz, kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk, mint lovak folyása.

    21 És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására, mikor ők, az égyiptomiak, nyomogatták kebledet, hogy szorongassák ifjúságod emlőit.

1 Királyok 11:3 (Hungarian KĂĄroli)

3 És valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas; és az ő feleségei elhajták az ő szívét.

Énekek Éneke 4:9-12 (Hungarian KĂĄroli)

9 Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, &megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, &a te nyakadon való egy aranylánczczal!

    10 Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! &mely igen jók a te szerelmeid! [jobbak] a bornál, &és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál!

    11 Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, &méz és tej van a te nyelved alatt, &és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.

    12 [Olyan, mint a] berekesztett kert az én húgom, jegyesem! &[mint a] befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő!

Énekek Éneke 8:8-10 (Hungarian KĂĄroli)

8 Kicsiny húgunk van nékünk, &a kinek nincsen még emlője; &mit cselekedjünk a mi húgunk felől, &a napon, melyen arról szót tesznek?

    9 Ha ő kőfal, &építünk azon ezüstből palotát; &ha pedig ajtó ő, &elrekesztjük őt czédrus-deszkával.

    10 [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kőfal, &és az én emlőim, mint a tornyok; &akkor olyan leszek ő előtte, &mint a ki békességet nyer.

 

Ézsaiás 47:1-3 (Hungarian KĂĄroli)

 1 Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nélkül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és elkényeztetettnek!

    2 Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon.

    3 Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok és embert nem kímélek!

Birák 21:10-11 (Hungarian KĂĄroli)

10 Ekkor elküldött a gyülekezet oda tizenkétezer harczban edzett férfiút, és megparancsolták nékik, mondván: Menjetek el, és vágjátok le Jábes- Gileád lakóit fegyvernek élivel, [még] az asszonyokat és a gyermekeket [is.]

    11 És ezt [kell] cselekednetek, hogy minden férfiút és minden asszonyt, a ki már férfiúval hált, öljetek meg.

 

1 Mózes 19:35-36 (Hungarian KĂĄroli)

35 Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.

    36 És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól.

1 Mózes 35:22 (Hungarian KĂĄroli)

22 Lőn pedig, mikor Izráel azon a földön lakozék, elméne Rúben, és hála Bilhával, az ő atyjának ágyasával, s meghallá Izráel. Valának pedig a Jákób fiai tizenketten.

1 Mózes 49:4 (Hungarian KĂĄroli)

4 Állhatatlan, mint a víz, nem leszesz első, mivel atyád ágyába léptél fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyámba lépett ő.

2 Sámuel 16:22 (Hungarian KĂĄroli)

22 Sátort vonának azért Absolonnak a tetőn, és beméne Absolon az ő atyjának ágyasaihoz, az egész Izráelnek szeme láttára.

2 Sámuel 13:1-3 (Hungarian KĂĄroli)

 1 Lőn ennekutána, hogy Absolonnak, Dávid fiának igen szép huga vala, kinek neve Támár vala; és Amnon, a Dávid fia megszereté őt.

    2 Igen nagy gyötrelemben vala pedig Amnon, úgy hogy beteggé lett az ő hugáért, Támárért; mert szűz vala, és Amnon előtt lehetetlennek tünt fel, hogy rajta valamit elkövessen.

    3 [Vala] azonban Amnonnak egy barátja, kinek Jonadáb vala neve, Simeának, Dávid testvérének fia; Jonadáb pedig igen eszes ember vala.

2 Sámuel 13:11-14 (Hungarian KĂĄroli)

11 És eleibe vivé, hogy egyék, és megragadá őt, és monda néki: Jőjj, feküdj mellém, húgom.

    12 Ő pedig monda néki: Ne, bátyám, engem meg ne ronts, mert nem szoktak így cselekedni Izráelben, ne kövess el ilyen gyalázatot.

    13 És én, ugyan hová vigyem szégyenemet? Te pedig olyan leszel Izráelben, mint egy bolond. Azért kérlek, szólj a királynak, mert nem fog megtagadni engem tőled.

    14 Ő azonban nem akart szavára hallgatni, hanem erősebb levén nála, erőt vett rajta, és vele feküvék.

2 Sámuel 13:19-20 (Hungarian KĂĄroli)

19 Hamut hinte azért Támár az ő fejére, és a tarka szoknyát, mely rajta volt, meghasogatá, kezét pedig fejére tevén, jajgatva jár vala.

    20 És monda néki a bátyja, Absolon: Talán Amnon bátyád volt veled? Azért hallgass most, hugom, [mert] atyádfia, ne bánkódjál azon felettébb. Lakozék azért Támár nagy árvaságban az ő bátyjának, Absolonnak házában.

1 Mózes 38:9 (Hungarian KĂĄroli)

9 Ónán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a [magot,] hogy bátyjának magot ne támaszszon.

1 Mózes 38:15-18 (Hungarian KĂĄroli)

15 Meglátá pedig őt Júda, és tisztátalan személynek gondolá, mivelhogy befedezte vala orczáját.

    16 És hozzá tére az útra és monda: Engedd meg kérlek, hogy menjek be te hozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsz nékem ha bejösz hozzám?

    17 És felele: Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat. És az monda: Adsz-é zálogot, míg megküldöd?

    18 És monda: Micsoda zálogot adjak néked? És monda: Gyűrűdet, gyűrűd zsinórját és pálczádat, mely kezedben van. Oda adá azért néki, és beméne hozzá, és teherbe ejté.

Birák 15:15-16 (Hungarian KĂĄroli)

15 És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt, és agyonvert vele ezer embert.

    16 És monda Sámson: &Szamár állcsontjával seregeket seregre, &Szamár állcsontjával ezer férfit vertem le.

1 Királyok 17:5-6 (Hungarian KĂĄroli)

5 Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle a Kérith patakja mellett, a mely a Jordán felé [folyik.]

    6 És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.

Biblia : Van-e Isten szavát?

János 8:32 (Hungarian KĂĄroli)

32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.