Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Islam Kristne og Muslimerne
Før fra mørket ind i lyset!

 

 

I Islam findes der intet religiøst herra, og ingen kokurrerede om en religiøs position.

 

Hvad er Islam?

 

Islam er en Gud givet navn! Islam betyder også fred Islam er fred mellem Skaberen og hans skabninger.
Profeterne bragte det samme budskab: det er, den samlede afgivelse af menneskeheden til Gud. Denne konklusion på arabisk kaldes islam.

 At leve i fred med sig selv er hvad mennesket savner, i det moderne industri-samfund. Islam ønsker, at drage nytte af alle de ressourcer, der er til menneskets rådighed, for at skabe en ny verden, hvor mennesket lever i fred med sin skaber, og med sine omgivelser. Islam er ikke kun en religion for sjælen. Dets eneståenheh ligger i behandlingen af hele den menneskelige verden, som en totalitet. Islam betyder "Den samlede forelæggelse for Gud".  Den materialistiske eller sjælelige udvikling skal ikke isoleret fra andre aspekt. Renselsen af sjælen går side med side ved det verdslige liv og ved de materielle aspekter. Den Islamiske Verdensanskuelse (Aqidah, måde at tænke på) er unik, enestående af sin art, omfattende og behandler alle livets affære og alle jordiske problemer. Den er enkel og lettilgængelig og let forståelig, selvom den er uendelig dyb og den er stadigvæk lige så gyldig, relevant og levende nu, som den var da den kom, da den er universel og gældende uanset tid og sted. Den er uafhængig og unversel fordi den er åbenbaret af alverdens Skaber (Gud, Allah) og gældende til helt almindelige mennesker, lige meget hvor på jorden de bor, indtil dommedag.

Islam er at man underkaster sig Gud (Allah) åbenbarede vilje, forkaster og fornægter alle uislamiske tanker og adfærd, anerkender Hans enhed (Tawhid) og adlyder Hans befaling. Belønningen for dem der adlyder Gud (Allah) er Evigt Paradis (Jenna) on konsekvensen for dem, som forkaster og benægter Gud er Helvedes ild (Jahannam).

At dræber et menneske er

at dræbe alle mennesker

På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden. Sura 5 (Bordet) vers 32

Er Islam en ny religion?

 

. Islam er ikke en ny religion. Islam blev ikke grundlagt af Muhammad. Guds budskab blev givet af profeterne i hver nation i hvert fald siden Adams tid. De særlige religiøse observans islam og brug af udtrykket muslimske var velkendte i den tid af Abraham. Det er afslutningen på al religion, hvor jødedommen og kristendommen er gået forud. Islam startede med Adam, og blev fuldent med Muhammad. Muhammad er ikke grundlæggeren af Islam, det er Gud. Gud har selv valgt ordet ”Islam” i Sit sidste Testamente Koranen, som er et bevis på at Islam er religions navn.Gud siger.

”....I dag har jeg fuldkommet jeres religion for jer og fuldendt Min nåde over jer og valgt Islam til jeres religion.....”                                                                                                        (Koranen 5:3)

Profeten Muhammad genetablered Guds religion Islam. Koranen 2:136-137  4:163  42:13  3:196:90

Islam er ikke en ny religion og et budskab, som kun blevåbenbaret til det arabiske folk. Islam er en universel religion. Islam er det sidste og endegyldig ord, der vil blive åbenbaret fra den Eneste og Ophøjede Gud inden Dommens dag.

 

Hvorfor fornægter folk Islams budskab?

 

Mange mennesker er i dag bange for Islam, for de har intet kendskab til selve religionens kilder.  Kernen i budskabet som alle profeterne er kommet med, har altid været samme, nemlig et påbud om at tilbede den ene Gud og undekaste sig Hans vilje. Det samme budskab kom Jesus,fred være med ham, med til jøderne, men de fleste stod hovmodige og stædige og fornægtede hvad Jesus bragte dem. På samme måde står folk i dag hovmodige og ulydige og fornægter det sidste budskab fra himlens og jordens Skaber, som profeten Muhammad blev sendt med.

Islam er skildret i mørke og dystre farver !

 

Sandheden er at Islam er fremstillet som tyrannisk og voldelig religion på en modsætningsfyldt måde. Det er overraskende at Islam der er baserert på monoteism, blev præsenteret som en fjende, en trussel og en afgudsdyrkende religion. Med den større udbredelse af oplysning og viden kan denne tilstand ikke vedvare og kan ikke tillades at blokere den gensidige integration i Europa og anden del af verden. Nu ændrer de gamle holdninger sig, for at give plads for en bedre forståelse og et dybere kendskab til Islam og Islams kultur i Europa. Der bor utallige muslimer i europa nu og det europæiske publikum har lejlighed til at høre om det islamiske synspunkt fra dem, der har en forskellig baggrund ellers med baggrund i europæisk livsform, men de har accepteret islam som deres nye religion. De kan sagtens være pålidelige kilder at dele deres erfaringer og intellektuelle vurderinger med andre. 

 

Budskabet fra Gud til enhver person

Sura 24 (Lyset) vers 21

I, der tror! Følg ikke i Satans fodspor! Den, der følger i Satans fodspor, vil han påbyde det skamløse og forkastelige. Om Guds gunst og barmhjertighed ikke havde været over jer, ville ikke én af jer nogensinde være ren; men Gud gør, hvem Han vil, ren. Gud hører alt og ved alt.

 

Følg ikke i Satans fodspor!

I, der tror! Følg ikke i Satans fodspor! Den, der følger i Satans fodspor, vil han påbyde det skamløse og forkastelige. Om Guds gunst og barmhjertighed ikke havde været over jer, ville ikke én af jer nogensinde være ren; men Gud gør, hvem Han vil, ren. Gud hører alt og ved alt.(

 

Europa har fået "islamofobi"

De kristne er vendt tilbage (og ikke konverteret) i islam
Islam er ved at rodfæste sig i hele Europa. Islam er karakteren af ethvert barn born. Ethvert barn er født i indsendelse til Guds naturlige religion Islam.
Forældre eller samfund omvende ham / hende til kristendommen (fx med Navngivning),  Budhism, hinduisme, jødedom, ateisme eller andre trosretninger. Det er derfor, når de kommer tilbage til deres naturlige, oprindelige religion, islam, de er ikke konverteres, men vendt.
Den kristne missioner er meget aktive udbrede kristendommen, men resultaterne skuffe dem.
På den anden side muslimer har ikke en sådan organiseret missioner eller sværd (Power), men de europæere, amerikanere og andre nationer er almindeligt at acceptere islam som deres religion. Den næststørste religion i Europa og Amerika er islam i dag.
Resultaterne viser, at Islam hurtigt kommer til at træde i stedet for kristendom. Hertil Europa har fået "islamofobi". Deres medier talerdag og nat mod islam, men forgæves.

 

Muslimer tror på Gud, Hans engle, Hans bøger og Hans sendebud:

Muslimer tror på Guds Enhed, alle de åbenbarede Bøger og alle profeterne, lige fra Adam til Muhammad, fred være med dem.

O I som tror, følg Allah(Gud) og Hans sendebud og Bogen, som er åbenbaret til den sidste profet. Forud for den er tidligere åbenbaret Skrifter. Den, der fornægter Allah(Gud) og Hans engle og Hans bøger og Hans sendebud og den yderste dag, er sandelig faret vild.

(Koranen 4:136)

Islam er ikke en religion, i det europæiske forstand, men et sammenhængende hele, det er selve livet for dets tilhængere. Ordet ”Islam” betyder fred. Islam betyder også dels underkastelse under Guds vilje og de Gudommelige love og fred i sindet, dels den bevidste accept af menneskets tilstedeværelse som Guds stedfortrædere på jorden. Om ”fred”siger Jesus i Matt. evang. 5:9

”Salige er dem som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”.

.

Islam indeholder ingen modstridende mysterier

 Muslimer hævder, at islam ikke indeholder modstridende mysterier af den simple grund, at Koranen afslører ikke Gud, men Guds attributter og Hans vilje. Det er, beskrivelser af Gud og tilbedelse givet til Gud, er på grund af ham på grund af hans position som Gud.
Islam ikke spørge en til at tro på noget uden grund. Der er ingen inkarnation doktrin, der fører til en kombination af gudelige og ugudelige attributter i et individ.
Den gode nyhed om islam er, at en mand, der elsker sandheden, afskyr Løgn, og frygter kun Gud (Allah) har bevæget sig i retning af islam, og dermed endelige succes.

 

Kristendom, Jødedom og Islam

 

Ordene ”Kristendom” og ”Jødedom” er ikke ord Gud har valgt, som navn til kristnes og jødernes religion, det er menneskene selv, der har fundet på disse ord. Jødedommen har sit navn efter grunlæggeren Juda, og kristendommem har sit navn efter (Jesus) Kristus, selv om Jesus ikke er grundlæggeren, men i virkeligheden er Paulus. Muslim betyder, at underkaste sig Guds vilje. Islam er troen på den Ene Almægtige Skaber.Islam er ikke en ny religion der opstod for 1500 år siden. Islam blev til da Adam som det første menneske og profet blev skabt. Gud har ikke skabt tre religioner som Jødedom, Kristendom og Islam for at forvirre menneskerne. Han har skabt én religion. v5  én Herre, én tro”.( Biblen, EFESERBREVET 4:5,Koranen   10:19   23:53-54)

 

Hvem er Allah (Gud)?

Gud er Den som har skabt alt og dermed ejer alt.

Allah er Skaberen og den Alvidende. Han har skabt mennesker for at tilbede ham. Han har sendt budbringer / sendebud og den sidste profet er Muhammad. Han har sendt sit Sendebud af to årsager: 1; For at kalde til Tawhid (tilbedelse af den eneste Gud, Allah. 2: For at advare imod Shirk (afgudsdyrkelse og flerguderi).

Hvor er Gud ?

Han er overalt (også i Himlene).

Eksisterer der Gud?

Man kan vide at Gud eksisterer igennem profeter, mirakler og ved at betragte alt hvad Han har skabt, så som natten, dagen, solen, månen, himlen og stjerne osv.

Hvad er Guds enhed (Tawhid):

Den vigtigste opgave Gud har pålagt mennesker er at tro på Hans enhed. Guds enhed betyder, at han er den eneste Skaber. Derfor retter vi alene vores tilbedelse (Ibadah) mod Ham og denne tilbedelse er rettet ind i forhold til alle livets affære. Han er højt hævet over menneskene. Hans enhed er i alle skønne navne og egenskaber. Det er udelukkende Ham man må tilskrive disse navne og egenskaber.

Hvad er Shirk (flerguderi)?

Modsætningen til Guds enhed er Shirk. Shirk er at sætte en partner til op ved siden af Gud. Hvis en mand/kvinde beder, faster og kalder sig Muslim, er han/hun ikke muslim, hvis han/hun retter en del af sin tilbedelse mod andre end Gud. Han/hun er frafalden(Kafir- Kafirah /mushrik-mushrikah). Der er to typer af shirk. 1: Stor Shirk; som gør at en person forfalder Islam. Det kan godt være at slagte ”give offergaver” for andre end Gud eller at tilskrive årsager eller hændelser til andre end Gud osv. 2: Mindre Shirk; som betyder at en person ikke træder ud af Islam. Hvis man sværger ved andre end Gud eller er dobbelmoral, så er det lille Shirk.

Hvem er Muhammad?

Gud har sendt Muhammad som Hans profet.

Hvem er Satan?

 Tyran (Tagot) betyder at man overskrider Guds restriktioner. Der er mange slags tyranner(Tagot), f.eks.1: Satan (Iblis, må Allah forbande ham) 2: Ham der påstår at han kender det usete. 3: Dem, der regerer med andet end hvad Gud befalet. 4: En der bliver tilbedt og accepterer det. 5: En der tvinger andre til at tilbede ham 

Hvad er tilbedelse i Islam?

 Det er at tænke og handle ifølge alt det som Gud forlanger, elsker og accepterer. Der er krav til tilbedelse at menneskets loyalitet er udelukkende til Gud og at adlyde og følge Hans Sendebud Muhammad. Nogle former for tilbedelse er Bøn(Salah), Almisse(Zakah), Fasten (Saum) i Ramadan, pilgrimsrejse(Hajj),Godhed mod forældre osv.   

 

Paradiset

Folk vil blive dømt på Dommensdag. Akkurat som folk også bliver dømt efter landets sidste og nyeste love i det verdslige liv.

 

Sharia Lov

 

Sharia er et arabisk ord der betyder lov generelt og ikke specific straffelov. Når en muslim fx betaler almisse, faster eller beder til Gud, er det bl.a. Sharia, fordi det er obligatorisk at praktisere disse ting. Sharia forbyder manddrab, æredrab, dyrplageri, røveri, snyderi,  plyndring, stjålen, mobning,  tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse, brutalitet, ulighed, uretfærdig osv.

 

Abraham var en monotheist

Abraham var hverken jøde eller kristen

Sura 3 (Amrams slægt) vers 67

Abraham var hverken jøde eller kristen. Han var en gudsøgende, der havde overgivet sig til Gud. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side.


De, der følger Abraham, står ham nærmest

Sura 3 (Amrams slægt) vers 68

De mennesker, der står Abraham nærmest, er dem, der fulgte ham; dernæst denne profet og de, der tror. Gud er de troendes ven.

 

 

Har Gud reddet Jesus?

 

De kristne siger, at Jesus blev korsfæstet. De hævder, at han døde på korset og tre dage senere viste sig at være i live. De har ikke bevis for, at han døde på korset, med undtagelse af nogle anonyme skrifter (evangelierne), der siger det.

På den ene side de beskriver om Jesus i Bibelen, at han rejste de døde og helbredte de blinds, krøblinge og de spedalske. På den anden side viser de, at slå ham, jagende ham og nagle ham til et kryds for at dræbe ham.

 

Hvor er om sandheden? Hvad gør de at bevise?
Jesus viste sig faktisk at blive korsfæstet, men blev set i live et par dage senere. Han sagde til sine disciple med sit udseende, at på trods af, hvad de havde hørt, var han i live.
Han var ikke et spøgelse. Den hellige Koran rydder det modigt
.

 

De har ikke dræbt / korsfæstet Jesus

Sura 4 (Kvinderne) vers 157

og fordi de sagde: "Vi har dræbt Messias, Jesus, Marias søn, Guds udsending" - men de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således. De, der er uenige om ham, er i tvivl om den sag. De har ingen viden derom, men kun løse formodninger. De har med sikkerhed ikke dræbt ham.

Koranen anfører, at på trods af udseende, var crucification af Jesus

mislykket. De dræbte ham ikke! Og Gud reddede ham

 

Hvorfor muslimer benægter

Jesus' guddommelighed?

 De hævder at guddommelighed for Jesus er baseret på, hvad folk sagde om Jesus, og ikke om, hvad Jesus selv sagde. Jesus er faktisk Guds tjener, ifølge Bibelen.

v13  Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham.

Apostlenesgerninger 3:13

Tal sandhed!

 

Muslimer insisterer på at finde sandheden om Jesus. Jesus sagde:

 

v32  og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

Johannesevangeliet 8;32

 

“Det er ingen skam at tale sandhed.”

 

Støt jeres krav med angivelse af dine bøger!

De kristne rådes i Koranen til at støtte deres krav med angivelse af deres bøger

Jesus sagde: ”Tjen Gud, min Herre

og jeres Herre!"

Sura 5 (Bordet) vers 72

Vantro er de, der siger: "Gud er Messias, Marias søn." Messias sagde: "Israels børn! Tjen Gud, min Herre og jeres Herre!" Enhver, der sætter nogen ved Guds side, vil Gud nægte adgang til Haven. Hans herberg bliver Ilden. De, der handler uret, vil ikke have nogen til at hjælpe sig

Bibelen anfører det samme:

v10  Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « v11  Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.

(Matthæusevangeliet 4:10).

Der findes kun én gud

 

Sura 5 (Bordet) vers 73

Vantro er de, der siger: "Gud er den tredje af tre." Der findes kun én gud. Hvis de ikke ophører med at tale således, vil en pinefuld straf ramme dem af dem, der er vantro.

 

Paulus støtter ideen:

v5  én Herre, én tro

(Efeserbrevet 4:5)

 

Jesus var kun en udsending

Maria var en sandfærdig kvinde

 

Sura 5 (Bordet) vers 75

Messias, Marias søn, var kun en udsending som andre udsendinge, der var før ham, og hans mor kun en sandfærdig kvinde. Begge tog de føde til sig. Se, hvorledes Vi tydeliggør tegnene for dem, og se, hvor forløjede de er!

"Kom med jeres bevis!”

Koranen opfordrer dem til at fremlægge deres beviser.

Sura 21 (Profeterne) vers 24

Eller har de taget sig guder ud over Ham? Sig: "Kom med jeres bevis! Dette er påmindelsen til dem, der er samtidig med mig, og påmindelsen til dem, der var før mig." Men de fleste af dem kender ikke sandheden og vender sig bort.

 

Jesus sagde aldrig selv at han var Gud

 

Det muslimer tror, at der ingen bevise kan produceres  om Jesus der viser ham gribe i lighed med Gud. Dens undrer, at de kristne tror, han er Gud.

 

 

Vi tror på Gud

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 84

Sig: "Vi tror på Gud og på det, der blev sendt ned til os; på det, der blev sendt ned til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og Israels stammer; og på det, der blev givet til Moses, til Jesus og til profeterne fra deres Herre. Vi gør ikke forskel på nogen af dem. Vi overgiver os til Ham."

 

Udsendingen tror, på Gud og Hans engle,

Hans skrifter og på Hans udsendinge  

 

Sura 2 (Koen) vers 285

Udsendingen tror på det, der er blevet sendt ned til ham fra hans Herre, og ligeså de troende. Hver og en tror på Gud og på Hans engle, på Hans skrifter og på Hans udsendinge. "Vi gør ikke forskel på nogen af Hans udsendinge." De siger: "Vi hører og adlyder. Giv os Din tilgivelse, Herre! Hos Dig ender alt."

 


Muslimer og kristenom

Tro siges at være en gave fra Gud. En muslim tror på religion af Jesus, men ser hovedline kristendommen som en religion bygget om Jesus. Han er ikke stædig, men hans indsats og fortjeneste ved at tro, er at finde kun åbne sandhed i alle spørgsmål.
Koranen beskæftiger sig indgående med de mest præcise punkter i kristne doktrin. Ifølge hans tro mange folk i besiddelse af sandheden, men har ingen varierende grader føjes til denne viden med understøttede påstande. Så de muslimer tror, at stort set alle de gamle religioner frataget sine  utallige punkter, enhver betænksom person over for islam.


Den Hellige Koran og Treenigheden

Ordet "treenigheden" findes ikke i den foreliggende Bibler også, og det kan ikke udledes af skriften, fordi ingen kan udlede mere end de beviser indeholder. Ingen vers viser sig ideen om Jesus' guddommelig. Treenigheden kan ikke bevises i Bibelen. Treenigheden findes ikke på læberne af Jesus. Denne teori er ikke bygget på dokumentation og analyse, men på den fejlfortolkning
Muslimer tror, at Jesus ikke prædikede treenighedsdoktrinen og det gradvist indføres i kristendommen, som senere generationer.

 

 

De skal vise kærlighed og respekt!

Hellige Jerusalem, Jesus / Muhammad

Der er hellige Jerusalem, hvorfra både Muhammed og Jesus steg i åndelig ekstase til himlen. Sandheden byder dem opgive en tendens til at opdele religion i sekter og opretholde den enhed, der binder dem sammen. Lad dem ikke holde vandre i fejl, når den lige vej er klar før dem. Lad dem lære sandheden fra Guds mund.

 

 

Muslimer og kristne
(kan de forenes?)

Muslimer føler sig tættere på kristne end til jøder en vantro

Sura 5 (Bordet) vers 82

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Guds side, der er mest fjendtligt stemt over for dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne." Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige.

 

 

Skriftens folk (Jøde og Kristne)

vil træde ind i lyksalighedens haver

 

Sura 5 (Bordet) vers 65

Hvis Skriftens folk var troende og gudfrygtige, ville Vi eftergive dem deres onde handlinger og lade dem træde ind i lyksalighedens haver.

 

 

De jøder, sabiere og kristne 

bliver ikke bedrøvede...

Sura 5 (Bordet) vers 69

De, der tror, og de, der er jøder, sabiere og kristne; de, der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de skal ikke være bange og bliver ikke bedrøvede.

Hvem er der Fromme?

Sura 2 (Koen) vers 177

Fromhed er ikke, om I vender jeres ansigt mod øst eller vest. Fromhed er, når man tror på Gud og den yderste dag, på englene, Skriften og profeterne; når man til trods for, at man elsker sine rigdomme, giver dem bort til slægtningene, de forældreløse og de fattige, til den vejfarende, til tiggerne og slaverne; og når man holder bøn og giver almisse. Fromme er de, der overholder de aftaler, som de har indgået, og er udholdende i ulykke og modgang og onde tider. De er sandfærdige. De er gudfrygtige.

 

Hvem er Abrahams sønner?

 

Alle folkeslagene skal velsignes i Abraham

 

v6  Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« v7  Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. v8  Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: »I dig skal alle folkeslagene velsignes.« v9  Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham.

Galaterbrevet 3:6-9

 

Husk venligst! "De, som er af tro er sønner af Abraham."

 

Jeres religion er Jeres faders, Abrahams, trosbekendelse!

Sura 22 (Valfarten) vers 78

Kæmp for Gud, som Han fortjener det! Han har udvalgt jer og ikke pålagt jer noget besværligt i religionen. Jeres faders, Abrahams, trosbekendelse! Allerede tidligere kaldte Han jer for dem, der overgiver sig til Gud, og nu i Koranen, for at Udsendingen kan være vidne for jer, og I kan være vidner for menneskene. Hold bøn, giv almisse, og hold fast ved Gud! Han er jeres skytsherre. Hvilken herlig skytsherre! Hvilken herlig hjælper!

 

Følg Abrahams trosbekendelse

Sura 3 (Amrams slægt) vers 95

Sig: "Gud siger sandheden, så følg Abrahams trosbekendelse! En gudsøgende. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side."

De siger:"Bliv jøder eller kristne”

Sura 2 (Koen) vers 135

De siger: "Bliv jøder eller kristne! Så vil I være retledte." Sig: "Nej, Abrahams trosbekendelse! En gudsøgende. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side."

Abraham var hverken jøde eller kristen

Sura 3 (Amrams slægt) vers 67

Abraham var hverken jøde eller kristen. Han var en gudsøgende, der havde overgivet sig til Gud. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side.

Du skal kende sandheden!

Sandheden forbinder både muslimer og kristne til at bøje sig for den samme Gud, som er dyrket med samme gunst og hengivenhed i moskeer og i kirkerne. Det er et symbol på iøjnefaldende betydning, der angiver den Sandhed. Hvis de følger Guds befalinger og slippe af med de traditioner for mænd.
Muslimerne ved ikke ret meget om kristendommen og de kristne ved næsten intet om islam til at komme sammen med hinanden. Lad dem     komme frem til at forstå hinanden og værdsætte hinandens ærlighed til at søge efter sandheden.

 

v32  og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«(Johannesevangeliet 8:32)

 

Den mest venligt stemt over for muslimer

er kristne

Sura 5 (Bordet) vers 82

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Guds side, der er mest fjendtligt stemt over for dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne." Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige.

Daværende OG NUVÆRENDE  KRISTENDOM.

1: Gud er en:Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én,(MARKUSEVANGELIET 12:29), men de har nu tre guder(treenheden).

2: Kun til Israels hus: Disse tolv sendte Jesus ud og befalede dem: »Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; v6  men gå derimod til de fortabte får af Israels hus.(MATTHÆUSEVANGELIET 10:6).Nu går præsterne på alle steder.

3:Omskærelsen: Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. v11  I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer. v12  Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt-(FØRSTE MOSEBOG 17:10-12). v21  Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.(LUKASEVANGELIET 2.21). Kristne gør ikke det nu, fodi Paulus har forbudt omskærelsen,. v2  Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer.(GALATERBREVET 5.2). Paulus var selv omskårne. omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,(FILIPPERBREVET 3:5).

4: Svinekød: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer,(TREDJE  MOSEBOG 11:7). Krirtne spiser svinekød idag.

5: Troen frelser ikke uden gerningerne: Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? (JAKOBSBREVET 2:14). Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.(FØRSTE JOHANNESBREVET 1:7).

6:Loven: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. v18  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.(MATTHÆUSEVANGELIET 5:17). Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«(GALATERBREVET 3:10). Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«(GALATERBREVET 2:21).

De sexuelle forbindelser udenfor ægteskabet: Det er ikke forbudt at have et udenoms-ægteskabeligt forhold. De stigende antal af børn er født udenfor ægteskabet. Kønssygdommene stiger voldsomt. Sidespring er helt normale. Sexuelle erfaring er ønskelige og velset før ægteskabet.

Homoseksueltiet: Homoseksueltiet  bliver ikke tolereret hos Gud. Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død.(TREDJE MOSEBOG 20:13).præsterne vier nu homoseksuelle i kirke.

 

Fred: I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til(MATTHÆUSEVANGELIET 5:38).  Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.(MATTHÆUSEVANGELIET 1o:34).

Spirtuel fremgang ved faste og bøn:

 

Man modtager spirtuel fremgang ved faste og bøn og modtager sin belønnin også hos Gud. På den måde får man to glæder. Man morer sig at bryde sin faste også.

 

I dag fæster man ikke længere i Europa. Engang var Danmark et katolsk land, hvor det, at faste var en helt naturlig ting og en vigtig del af religionen. I 1500-tallet efter reformationen  blev fasten afskaffet. Kan man godt afskaffe fasten uden Gods tilladelse ? Hvem har Gud inspireret til at afskaffe fasten ? Er religionen Gudlavede eller mandlavede ? Verset Matt. evang. 17:21 omhandlede spirtuel fremgang ved faste og bøn blev slettet i den amerikanske standard udgave og i Jehovas Vidners egen oversættelse af Biblen er verset Matt. evang.17:21 helt væk. Ordet  faste er også slettet fra Markus evang. 9:29. Hvordan kan man forklare det ?

Hvor er Muslimer og Kristne enige?

Muslimerne tror på at Jesus er Guds profet og sendebud. Muslimerne, ligesom de fleste kristne

grupper tror på:

1: Jesus(Fred være med ham) mirakuløse fødsel af Jomfru Maria(Fred være med ham).Koranen 3:45-51, Bibelen

2: Han er Messias (Kristus) (Fred være med ham).Koranen 4:157, Bibelen:

3: Han er Guds tjener (Koranen 19:30, Bibelen

4: Han kunne tale, da han lå i vuggen.(Koranen 19:30, Bibelen:

5: Han helbredte syge, oprejste døde og udførte andre mirakler. Alt samme  med Guds tilladelse.(Koranen 3:45-51).

6: De tror på Jesus Himmelfart. Det står skrevet i Koranen at Gud har taget ham op. Muslimerne ved, at Jesus ikke blev korsfæstet. Hans fjender havde til hensigt slå ham ihjel på korset, men Gud reddede ham fra deres plan. Koranen fortæller det således: ”De slog ham ikke, ej heller korsfæstede de ham... Det er sikkert. Men Gud tog ham op til Sig. Gud er for evigt Almægtigt Viis”.(Koranen 4:157-158).    ,Bibelen

7: De tror på at han skal genkomme en dag. Koranen   ,Bibelen        

 

Gud forbyder svinekød i Bibelen

Jesus(Fred være med ham) overholdte loven...

Bibelen forbyder svinkød. Gud siger angående svinekød:  (TREDJE MOSEBOG 11:7).   (FEMTE MOSEBOG 14:8).  (ESAJAS’ BOG 66:17).   (ESAJAS’ BOG 65:2-4). Gud siger til profeterne Moses og Esajas at der må ikke spises svinekød . Derfor har Jesu aldrig spist eller tilladt at spise svinekød. Men kristne spiser svinekød imod Jesus’ madvaner. Både muslimer og jøder har forbud mod svinekød.

Bibelen forbyder alkohol

Bibelen har forbudt alkohol og 42 vers har bevis på det. Jesus forvandler vand til vin, henviser kristne mange gange til historien. Den eneste troværdig  historie kan ikke bevises, fordi der altid står noget negativt om alkohol i Biblen . ( EFESERBREVET 5:18). (FØRSTE KORINTERBREVE 5.11, 6:10).  (PETERS FØRSTE BREV 4:7).  (GALATERBREVET 5:21). ( ROMER. BREVET13:13, 14:21).  (LUKASEVANGELIET 1:15).  (TREDJE MOSEBOG10:9).   (FJEDE MOSEBOG 6:2-3).  (FEMTE MOSEBOG 21:20).  (DOMMER BOGEN 13:14). (EZEKIELS BOG 44:21).  (MIKAS BOG 2:11).    (JEREMIAS’ BOG 35:6).  (ESAJAS’ BOG 28.7, 5:11, 22).  (HOSEAS BOG 4:11).  (ORDSPROG.BOG 23:20,

Vinen er en spotter, øl giver larm,
ingen, der dingler af det, har visdom.20:1, 26:10,  31:4-5-6)

Godhed mod Dyr

Guds Sendebud Muhammad Guds Fred og Velsignelse med ham blev spurgt:”Bliver vi også belønnet for godhed mod dyr”? Han svarede:”Der er belønning for godhed mod alt levende”.

Muhammad Guds Fred og Velsignelse med ham sagde: ”En mand kom gående på en sti, han følte stor tørst. Han kom til en brønd, gik ned og drak. I nærheden så han en hund med tungen langt ude af halsen, den prøvede, at slikke mudder op for at tilfredsstille sin tørst. Manden tænkte ved sig selv, at hunden følte en stor tørst, lige som han selv havde følt for lidt siden. Han gik igen ned og fyldte sin lædersæk med vand, holdt den med tænderne til han kom op og gav hunden at drikke. Gud påskønnede hans handling og tilgav ham hans synd”.(Hadith beskrevet af Abu Hurairah Må Gud være tilfreds med ham i Bukhri og Muslim).

Ahadith

En troende mulim tror på Profetens ”Hadith” eller ”Sunnah” som betyder sædvane.Der er mange lærde mænd, der fra pålidelige kilder har samlet flere tusend Hadith. De mest kendte er Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, Abu Daud, Al-Nisai og Ibn Mad´ja. Et Hadith strider aldrig mod Koranens bud.

Abdullah Må Gud være tilfreds med ham udtalte: Guds Sendebud Muhammad Guds Fred og Velsignelse med ham sagde: ”En kvinde blev pint, fordi hun havde indespærret en kat, som derved sultede til død. Hun havde ikke givet den lov til at æde eller drikke, medend den var indespærret. Hun havde heller ikke sat den fri, så den kunne havde ædt det, den måske kunne fange i naturen. På grund af kvindens ondskab blev hun dømt til Helvede”.(Hadith Bukhari og Muslim).

Halal-slagtning  i Bibelen

Blod: Livet eller sjælen er i blodet. (TREDJE MOSEBOG, 17:11).”Kun kød med dets sjæl-dets blod- må I ikke spise.”(1. Mosebog 9:3-4, Apostlenes Gerninger 15:28-29).

Ordet halal er et arabisk ord og betyder tilladt, tværtimod haram betyder forbudt. Halal – slagtning af dyret foregår ved, at man skære halspulsåren over med en skarp kniv. Målet er at blodet hurtigt løber ud, dyret dør hurtigt og blodet ikke sætter sig i kødet. Jøderne slagter stadig på denne måde (på jødisk halal-slagtning hedder kosherslagtning).

Slagtningen på den mindst smertefulde måde

Mange vestlændinge synes, at det er dyrplageri og dyrmishandling osv.,men det er forkert. Dyret lider det minste under Halal-slagtning. Abu Yala Shaddah bin Aus Må Gud være tilfreds med ham udtalte:Guds Sendebud Muhammad Guds Fred og Velsignelse med ham sagde: ”Gud har gjort det obligatorisk at have en barmhjertig holdning. Hvis du må dræbe et dyr, gør det på den bedste måde. Hvis du skal slagte et dyr, må du gøre det på den mindst smertefulde måde. Hver af jer må slibe kniven, til den er meget skarp, for at lette slagtedyrets lidelse”.(Hadith Muslim).

 Er det et problem, hvis dyret bedøves først og slagtes bagefter ? Slagtning er slagtning jo! Blodet løber ud alligevel ! Dyrenes beskyttelse og Det Dyreetiske Råd siger god for halalslagtning. Det er i orden. Tonsvis af halalslagtet oksekød ender i supermarkedets kølediske nu. Under halal-slagtning må dyr ikke se en knive heller ikke et andet dyr blive slaget eller lugte blodet fra et andet slagtedyr.

Den spanske tyrefægtning og ”PELS” ! 

Hvad med spansk tyrefægtning, som de selv ser på med stor fornøjelse ? Hvad med deres dyr der bliver transporteret ved kummerlige fohold til slagtehusens ? Er det ikke dyrmishandling ? Hvorden de avler og slår dyr ijhel til at få mink”PELS” til deres jakke? Hvorfor er de imod halalkød så ? Rent dyreetiske gælder det vel også almindeligt kød ? Har de lige så meget imod almideligt kød, som de har imod halalkød ? Er det ikke hykeleri ? Må den enkelte forbruger ikke selv tage stilling ved at købe det eller lad være ? Biblens dyrslagtnings regler stemmer overens med de islamiske. Det har ikke en pind med Kristendommen at gøre. Bibelen advarer: ”Man må ikke spise kød fra et dyr som blodet ikke er løbet af.”(TREDJE MOSEBOG, 17:13-14, FEMTE MOSEBOG 12:15,16,23, 24, 25).  

Drengeomskæring

Både jøder og muslimer har omskæring af drenge men ikke kristne. Drengeomskæring i Islam er ikke religiøs pligt, men den er en rekommanderet handling af respekt for profeten Abraham. Det er en religiøs pligt i Jødedommen.

Kvindeomskæring

De muslimske og kristne grupper i Mellem – og  Nordafrika praktiserer kvindeomskæring, som er en barbisk, hedensk skik man har haft fra før Islam . Kvindeomskæring har intet at gøre med Kristendom eller Islam.

Bibelen og omskæring

 

Omskæring var et pagtsegn mellem Gud og Abraham(Fred være med ham), der forsatte. FØRSTE MOSEBOG 17:11  Gud sagde til Esaja(Fred være med ham) om omskæring (ESAJAS’BOG 52:1) Omskæring forsætter og forsætter. 

Jesus(Fred være med ham) omskåret på ottendedagen”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus” (Fred være med ham).(LUKASEVANGELIET 2:21).Paulus omskåret på ottendedagen.(FILIPPERBREVET 3:5).

Men  trods på omskæring Paulus havde påvirket kristendomme ved at fjerne pagtem mellem Gud og Abraham. Ifølge Islam er Guds profeter(Fred være med dem)  født omskåret. Paulus ville konvertere hedninge til kristendommen. De mange hedninge syntes, at loven var for streng, og Paulus beroligede dem med en ny pagt mellem Gud og mennesket, som blev dåben. Er det ikke mærkeligt at Jesus bevarer loven og på den anden side Paulus afskaffer loven. Det er umuligt og utroligt !

 

Bibelen og tørklæde

(kvindens tilddækning af hår)

 

”Kvinden skal tildække håret”. Det siger Bibelen:

  1. Korinterbrev 11:1

 

  1. Korinterbrev 11:5-6

Koranen støtter ideen:

Koranen: 24:30-31

Man beundrer kvinernes hellige måde at klæde sig på, som dækker dem helt fra top til tå. De muslimske kvinder klæder ikke sig for at tiltrække opmarksohed fra det modsatte køn.

Hvor er Muslimer og Kristne ikke enige ?

Der er nogle områder, hvor Muslimer og Kristne ikke er enige. Det drejer sig om:

1: Treenigheden

2: Gud – Søn forholdet

3: Arvesynden

.4: Jesus(Fred være med ham) død på korset

5: Jesus(Fred være med ham) opstandelse

6: Diskriminationv14  og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«(MATTHÆUSEVANGELIET 19:10) En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; v12  men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. v13  For Adam blev skabt først, derefter Eva, v14  og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.(FØRSTE TIMOTHEUS 2:11).

7: Ægteskabet er vigtig i samfundet: Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for

Hvorfor vil Kristne ikke acceptere Muhammad(s.a.w.s) og Jøder Jesus(Fred)

Muslimerne støtter enhver kristen, som vil synes, at det er uretfærdigt, at jøderne ikke vil acceptere Jesus, når der jo i det Gamle Testamente, var profetier om, at han skulle komme. Selv den dag i dag vil Jøderne ikke acceptere Jesus, som andet en falsk Kristus og en jødisk dreng. Muslimerne har det på samme måde med de kristne, idet de også synes, at det er uretfærdigt, at de Kristne ikke vil acceptere den sidste profet Muhammad, selv om Biblen profeterer om Guds sidste profet. De kristne må ikke glemme at Jesus er slægt med Muhammad, da de begge nedstammer fra profeten Abraham.

Hvad siger Bibelen om :

Muhammadanismen og ”Muhammadanere” ?

I nogle moderne lærebøger og aviser bliver Islam fejlagtigt kaldt mumammadanismen og muslimer for muhammadanere. De tegner et billede af Islam, som om det var profeten Muhammad (s.a.w.s), der var grundlæggeren. Muhammad bliver ikke betragt som Gud hos muslimer, men Guds sidste profet.

 

Lad os høre efter hvad Jesus siger!

Jesus siger:”I skal lære sandheden at kende”

v32  og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

Johannesevageliet 8:32

Sandheden findes, kun løgne er opfundet

Det er ingen skam at tale sandhed.